Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn a ze školního řádu.

Školní psycholog je při své práci vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost.

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky tehdy, pokud jeho činnost nevyžaduje informovaný souhlas rodiče, tedy v takových aktivitách, kde pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací činnosti. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog nejprve pracuje s touto událostí a až následně informuje rodiče.

Zakázky školního psychologa, které se týkají individuální nebo i skupinové činnnosti, zahrnující práci s důvěrnými nebo citlivými údaji o žácích, si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů. Pokud rodiče nesouhlasí s touto službou školního psychologa, jejich rozhodnutí bude respektováno.

Školního psychologa mohou v případě zájmu vyhledat i rodiče,. 

Ve škole se zapojuje například do následujících aktivit:

 • Podílí se na činnosti školního poradenské pracoviště, spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence.
 • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání a rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.
 • Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
 • Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem na posílení pozitivní atmosféry ve škole.
 • Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy,  školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
 • Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.
 • V případech hodných zvláštního zřetele, jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti, podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.
 • Školní psycholog spolupracuje také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty.