Obecná charakteristika školy

Základní škola Černá Hora je školou úplnou, zajišťuje tedy vzdělávání dětí od prvního do devátého postupného ročníku. Maximální kapacita školy je 480 žáků. Školu navštěvují žáci z Černé Hory a z přilehlých obcí Bořitov, Brťov-Jeneč, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Újezd u Černé Hory, Závist a Žernovník.

Samotný školní objekt se nachází v klidné části městyse a je vzdálen od hlavních silničních tahů. Kromě kmenových učeben máme i odborné pracovny fyziky a chemie, dále jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, studovnu, cvičný byt a čtyři oddělení školní družiny. Většina učeben má přístup na internet a je vybavena moderní didaktickou technikou. Součástí školy je také školní jídelna, tělocvična, travnaté školní hřiště se škvárovou běžeckou dráhou a školní zahrada. Ve druhém patře přístavby je umístěn koutek živé přírody, o který žáci pravidelně pečují.

Škola se dlouhodobě prezentuje úspěšnou činností školního pěveckého sboru, podporou výuky lyžování a dalších sportovních a pohybových aktivit. Dále klademe velký důraz na dobré vztahy mezi učiteli a žáky, na spolupráci se zřizovatelem a ostatními spolky a sdruženími, které v městysi působí. Dbáme na dodržování čistoty, snažíme se vytvářet estetické školní prostředí.

Výsledky prací žáků prezentujeme na nástěnkách a ve vitrínách školních chodeb i kmenových učeben. Vedle své hlavní výchovné a vzdělávací činnosti se zaměřujeme na řadu dalších aktivit v nejrůznějších oblastech kulturního a společenského života nejen v Černé Hoře, ale i ve spádových obcích.

Naší snahou je poskytnout všem žákům kvalitní výuku zaměřenou nejen na teoretické znalosti, ale i na jejich praktické využití v běžném životě. Z tohoto důvodu zařazujeme do výuky prvky činnostního učení a prožitkové pedagogiky.

Naše škola je školou rodinného typu, vstřícná k dětem i jejich rodičům.

Ostatní informace 

 Bankovní spojení  Česká spořitelna, pobočka Blansko
 Číslo účtů:
 Škola  1361492359/0800
 FKSP  1071361492359/0800
 Číslo účtu Sdružení rodičů  519556-638/080, ČS Blansko
 IČO  62073478
 IZO ředitelství  600 106 209
 IZO školy  102 007 527
 IZO školní družiny  118 100 092
 IZO školní jídelny  103 255 915
 Číslo organizace  1215
 1.-9. ročník  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání