Školská rada při Základní škole Černá Hora

Dne 11.3.2024 se uskutečnila schůze školské rady.

Informace o školské radě

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základníchstředních a vyšších odborných školách
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy.

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy;
 • funkční období členů školské rady je tři roky;
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Členové školské rady při ZŠ Černá Hora:

ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE

 • Ing. Naděžda Šabrńáková
 • Ing. Mgr. Linda Vlková

ZÁSTUPCI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

 • Mgr. Jana Kubelková
 • Mgr. Renata Kabrhélová

ZÁSTUPCI RODIČŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

 • Mgr. Martin Poděbradský
 • Mgr. Klára Bílková (předsedkyně)

 

 V případě dotazů ze strany rodičů na informace ohledně školské rady se obracejte prosím na
Mgr. Kláru Bílkovou (email: klarca.bacova@seznam.cz). Děkujeme.