Dyslektický kroužek

Děti, které potřebuji tuto speciální péči, je navštěvují již od 2. ročníku.

Náplň dyslektického kroužku

V dyslektickém kroužku děti pracují rády i přesto, že jej navštěvují v odpoledních hodinách. Naše p. učitelky připravují nápravná cvičení zábavným a nenásilným způsobem. Velice důležitý je také náš zásadový a pevný přístup. Dítě tak nepovažuje reedukaci specifických poruch učení za nepříjemnou záležitost. Většinou odchází s pocitem, že si hrálo a vůbec si neuvědomuje kolik nadělalo práce
a vystřídalo technik pro zlepšení obtíží. Děti zde třídí, doplňují, kreslí a uvolňují ruku, vyplňují, vytleskávají délky hlásek, manipulují s písmeny, tvary,... Domů dostanou i drobný domácí úkol. Zde však není důležité jak je úkol dlouhý nebo náročný, ale aby se efektivní techniky používaly pravidelně a často se opakovaly. K tomu potřebují děti nás - rodiče a učitele. Všem dětem i jejich rodičům přejeme mnoho sil a optimismu ke zvládání všech těžkostí!

Funkce dyslektického kroužku

Na naší škole máme v některých třídách 1. a 2. stupně zřízeny kroužky pro pomoc dyslektickým žákům.Chodí sem všechny děti, které vyžadují péči navíc v některé oblasti výuky a vzdělání. Přivádí je
k nám problémy ve čtení, psaní, gramatice, matematice nebo některé specifické potíže, které jim znesnadňují běžnými metodami a prostředky zvládnout látku daného ročníku. Žáci zde pracují
v odpoledních hodinách se svou třídní paní učitelkou (vyškolenou na poruchy učení), protože ta zná dítě nejlépe a ví co v dané oblasti nejvíce potřebuje napravovat, upevňovat a případně odstranit. Na 1. stupni pracují žáci v  dyslektickém kroužku většinou až od 2. ročníku, kdy se obvykle problémy již vyhraní
a přesněji diagnostikují. Pokud se u dítěte v 1. ročníku začnou projevovat první problémy, řeší je naše paní učitelky ve svých třídách dle svých znalostí a zkušeností, později s rodiči, a pak teprve příjde na řadu vyšetření v PPP. Zde je dítě odborně psychologicky vyšetřeno a rodičům je doporučena další péče.

Dyslektický kroužek na druhém stupni

Na 2. stupni dyslektický kroužek mohou navštěvovat nejen žáci s doporučením PPP, ale i ostatní zájemci, kteří potřebují vysvětlit nebo procvičit problémové učivo. Zaměřujeme se zejména na individuální přístup, ústní zdůvodňování problémových jevů, přizpůsobení se osobnímu pracovnímu tempu a na práci i spolupráci ve skupině. Procvičujeme morfologii, syntax, všestranné jazykové rozbory, jazykovědnou terminologii, literární přehled, ústní projev a samostatné tvůrčí činnosti.