Jak vybírat povolání

Volba povolání není jenom rozhodnutí žáka na konci povinné školní docházky o studiu v určitém oboru. Je to určitý proces, ve kterém člověk zvažuje svůj postup v profesionální kariéře a na jeho konci dospívá k rozhodnutí. Toto rozhodnutí se může týkat studia na střední škole, volby různé specializace, volby nástavbového, vysokoškolského či jiného studia.

Vzdělání je jednou z nejvyšších hodnot, které člověk vlastní. Dává mu kvalifikaci pro to, aby mohl vykonávat povolání, které ho baví, které mu přináší uspokojení a uznání druhých a které mu samozřejmě také umožňuje vydělávat peníze a jejich prostřednictvím žít důstojný život a vylepšovat si jej podle svých představ a přání. Vzdělání je hodnota, kterou nikdo nikomu nemůže vzít. Časem však může zastarávat, a proto je třeba si ho celý život doplňovat.

Vzdělání by tedy nemělo být chápáno jako jakési nutné zlo, ale jako příležitost získat nástroj umožňující v budoucnu dosahovat vlastních cílů. Jako investici, která se časem určitě vyplatí.

Podle dosaženého vzdělání a způsobu zakončení studia lze střední školy rozdělit na:

• gymnázia – jsou ukončena maturitou a jejich absolvent získá úplné střední všeobecné vzdělání (v kódu příslušného oboru označení písmenem K)

• SOŠ (střední odborné školy) – a) studijní obory SOŠ (bez vyučení) jsou ukončeny maturitou a poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání (M)
b) učební obory SOŠ (bez maturity i výučního listu)
poskytují střední nebo střední odborné vzdělání a jsou ukončeny vysvědčením (J)
c) 3leté učební obory SOŠ poskytují úplné
střední odborné vzdělání, zakončení studia je vyučení s maturitou

• SOU (střední odborná učiliště) – a) učební obory SOU poskytují střední odborné vzdělání a ukončeny jsou výučním listem (H)
b) 4leté studijní obory SOU poskytují úplné střední odborné vzdělání, zakončení studia je vyučení s maturitou (L)

• U a OU (učiliště a odborná učiliště) – učební obory U především pro žáky, kteří ukončili studium dříve než v 9. ročníku ZŠ, a učební obory OU určené zejména žákům, kteří úspěšně ukončili 9. ročník zvláštní školy, zajišťují absolventům nižší střední odborné vzdělání (E) a získání výučního listu na U nebo OU
• praktické školy – a) 3letá příprava v praktické škole poskytuje nižší střední vzdělání (D) a obdržení vysvědčení po jejím absolvování
b) jednoletá a dvouletá praktická škola poskytuje základní vzdělání
(C) a získání závěrečného vysvědčení

Získávání informací k volbě povolání
- individuální konzultace s výchovným poradcem
- vyučovací hodiny různých předmětů, např. občanské a rodinné výchovy, praktických činností
- informace poskytované třídními učiteli
- exkurze žáků na Úřad práce v Blansku
- Burzy SŠ v Blansku a Boskovicích
- Veletrh SŠ na výstavišti v Brně
- poskytnutí brožury „Atlas školství žákům 9. ročníku
- dny otevřených dveří na SŠ
- informace od studentů a absolventů SŠ
- informace z hromadných sdělovacích prostředků
- informační a poradenská služba na úřadech práce a pedagogicko-psychologických poradnách
- webové stránky SŠ


Přijímací zkoušky
o Žák ZŠ podává dvě přihlášky ke studiu na SŠ na předepsaném tiskopisu pro první kolo přijímacího řízení (kromě zvláštních přihlášek na vybrané umělecké SŠ). Tiskopis přihlášky si zakoupí nebo stáhne a vytiskne z internetu. Na každou přihlášku vyplní obě školy, na které se hlásí, ve stejném pořadí. Také je možné vyplnit přihlášku jen jednou a okopírovat ji (pouze podpisy musí být na obou originální). Po vyplnění ji odevzdá výchovnému poradci ke kontrole a potvrzení do poloviny února, přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. listopadu. Poté žák dostane přihlášku zpět a doručí ji do 1. března na vybranou SŠ ( na školy s talentovou zkouškou do 30. listopadu).
o Žák k přihlášce přiloží posudek lékaře o zdravotní způsobilosti, jedná-li se o obor, kde je posudek vyžadován, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li osobou zdravotně znevýhodněnou, posudek PPP s doporučením vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, je-li klientem PPP.
o Žák doručí přihlášky na SŠ do 1. března, na školy s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
o Přijímací zkoušky do SŠ se konají podle rozhodnutí ředitele SŠ v termínu  13.4. a 14. 4. 2023 na čtyřleté obory, 17.4. a 18.4. na víceletá gymnázia.
o Ředitel SŠ může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola k naplnění předpokládaného stavu žáků. Tato další kola musí být ukončena nejpozději do konce srpna. Přihlášky se již podávají přímo řediteli SŠ (nikoliv prostřednictvím ZŠ), a to na libovolný počet škol.

Užitečné adresy:
www.msmt.cz - stránky ministerstva školství, seznamy škol, důležitá data
www.uiv.cz - stránky Ústavu pro informace ve vzdělávání, seznamy škol, rady
www.nuov.cz -databáze škol s přehledem všech oborů na středních školách, najdete zde i
Centrum kariérového poradenství
www.stredniskoly.cz -přehledy středních škol
www.statnisprava.cz -adresář školských odborů krajských úřadů
www.doucovani.cz -nabídky doučování
www.atlasskolstvi.cz -seznamy středních škol a jednotlivých oborů
www.zkouskynanecisto.cz -přípravné kurzy od října do dubna, internetové lekce,
matematická pohotovost, jazyková příprava
www.scio.cz - národní srovnávací zkoušky, testy pro domácí přípravu, tištěné i on-line,
seznam ped.-psych. poraden