Jednotná přijímací zkouška 2024

V roce 2024 je možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy u oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem a až 5 přihlášek v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Přihlášku bude možné podat nejdříve od 1. února 2024 (mimo škol s talentovými zkouškami).

Termín pro podávání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky, který je stanoven  do 20. února 2024.

Jednotná přijímací zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:

pátek 12. dubna a pondělí 15. dubna 2024  -  pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

úterý 16. dubna a středu 17. dubna 2024  - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání -

pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024.

 

Veškeré důležité informace najdete na webových stránkách k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz

Jak vybírat povolání

Volba povolání není jenom rozhodnutí žáka na konci povinné školní docházky o studiu v určitém oboru. Je to určitý proces, ve kterém člověk zvažuje svůj postup v profesionální kariéře a na jeho konci dospívá k rozhodnutí. Toto rozhodnutí se může týkat studia na střední škole, volby různé specializace, volby nástavbového, vysokoškolského či jiného studia.

Vzdělání je jednou z nejvyšších hodnot, které člověk vlastní. Dává mu kvalifikaci pro to, aby mohl vykonávat povolání, které ho baví, které mu přináší uspokojení a uznání druhých a které mu samozřejmě také umožňuje vydělávat peníze a jejich prostřednictvím žít důstojný život a vylepšovat si jej podle svých představ a přání. Vzdělání je hodnota, kterou nikdo nikomu nemůže vzít. Časem však může zastarávat, a proto je třeba si ho celý život doplňovat.

Vzdělání by tedy nemělo být chápáno jako jakési nutné zlo, ale jako příležitost získat nástroj umožňující v budoucnu dosahovat vlastních cílů. Jako investici, která se časem určitě vyplatí.

Podle dosaženého vzdělání a způsobu zakončení studia lze střední školy rozdělit na:

• gymnázia – jsou ukončena maturitou a jejich absolvent získá úplné střední všeobecné vzdělání (v kódu příslušného oboru označení písmenem K)

• SOŠ (střední odborné školy) – a) studijní obory SOŠ (bez vyučení) jsou ukončeny maturitou a poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání (M)
b) učební obory SOŠ (bez maturity i výučního listu)
poskytují střední nebo střední odborné vzdělání a jsou ukončeny vysvědčením (J)
c) 3leté učební obory SOŠ poskytují úplné
střední odborné vzdělání, zakončení studia je vyučení s maturitou

• SOU (střední odborná učiliště) – a) učební obory SOU poskytují střední odborné vzdělání a ukončeny jsou výučním listem (H)
b) 4leté studijní obory SOU poskytují úplné střední odborné vzdělání, zakončení studia je vyučení s maturitou (L)

• U a OU (učiliště a odborná učiliště) – učební obory U především pro žáky, kteří ukončili studium dříve než v 9. ročníku ZŠ, a učební obory OU určené zejména žákům, kteří úspěšně ukončili 9. ročník zvláštní školy, zajišťují absolventům nižší střední odborné vzdělání (E) a získání výučního listu na U nebo OU
• praktické školy – a) 3letá příprava v praktické škole poskytuje nižší střední vzdělání (D) a obdržení vysvědčení po jejím absolvování
b) jednoletá a dvouletá praktická škola poskytuje základní vzdělání
(C) a získání závěrečného vysvědčení

Získávání informací k volbě povolání
- individuální konzultace s výchovným poradcem
- vyučovací hodiny různých předmětů, např. občanské a rodinné výchovy, praktických činností
- informace poskytované třídními učiteli
- exkurze žáků na Úřad práce v Blansku
- Burzy SŠ v Blansku a Boskovicích
- Veletrh SŠ na výstavišti v Brně
- poskytnutí brožury „Atlas školství žákům 9. ročníku
- dny otevřených dveří na SŠ
- informace od studentů a absolventů SŠ
- informace z hromadných sdělovacích prostředků
- informační a poradenská služba na úřadech práce a pedagogicko-psychologických poradnách
- webové stránky SŠ

Užitečné adresy:
www.msmt.cz - stránky ministerstva školství, seznamy škol, důležitá data
www.uiv.cz - stránky Ústavu pro informace ve vzdělávání, seznamy škol, rady
www.nuov.cz -databáze škol s přehledem všech oborů na středních školách, najdete zde i
Centrum kariérového poradenství
www.stredniskoly.cz -přehledy středních škol
www.statnisprava.cz -adresář školských odborů krajských úřadů
www.doucovani.cz -nabídky doučování
www.atlasskolstvi.cz -seznamy středních škol a jednotlivých oborů
www.zkouskynanecisto.cz -přípravné kurzy od října do dubna, internetové lekce,
matematická pohotovost, jazyková příprava
www.scio.cz - národní srovnávací zkoušky, testy pro domácí přípravu, tištěné i on-line,
seznam ped.-psych. poraden