Služby výchovného poradce ve škole

Pomoc při řešení výchovných problémů
• pohovory se žáky, třídními učiteli, rodiči
• úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)

Pomoc při řešení prospěchových problémů
• řešení s jednotlivými žáky, spolupráce s třídními učiteli, dalšími učiteli a rodiči
• péče o žáky se specifickými poruchami učení
• spolupráce s PPP

Volba povolání
• informace o jednotlivých SŠ, studijních či učebních oborech a o „dnech otevřených dveří“
• návštěva Úřadu práce
• spolupráce s PPP – profesní orientace
• pomoc při vyplňování přihlášky a při odeslání přihlášky na SŠ


Výchovná poradkyně: Mgr. Adéla Jenderková
Konzultační hodiny - pro žáky a učitele - po domluvě denně,
- pro rodiče - (z důvodu možného suplování je lepší se předem ohlásit
na telefonním čísle 516 527 534),
- jiný termín možný po předchozí dohodě.